Licencja

LICENCJA – UMOWA LICENCYJNA UŻYTKOWNIKA KOŃCOWEGO (EULA) SKLEPU INTERNETOWEGO BAZA TERAPII 

 

Definicje

 

Na potrzeby niniejszej Umowy, poniżej wskazane pojęcia mają następujące znaczenie:

 1. Baza Terapii/ Dostawca/ Licencjodawca – właściciel platformy edukacyjnej Baza Terapii i dostawca treści na niej dostępnych – KAPPRO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie ul. Bohdana Dobrzańskiego 3, 20-262 Lublin, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 932758, posiadającą NIP 9462711496, REGON 520455040, kapitał zakładowy 5.000 złotych reprezentowaną przez Prezesa Zarządu Adriana Kaproń; adres e-mail: info@bazaterapii.pl ; telefon: +48 534 842 672

 2. Platforma Baza Terapii/ Platforma – platforma edukacyjna dostępna online za pomocą sieci internetowej pod adresem bazaterapii.pl, umożliwiająca Użytkownikom korzystanie z publikacji edukacyjnych i funkcjonalności opracowanych przez Dostawcę (dalej “Zasoby” lub “Publikacje”);

 3. Umowa Licencyjna / EULA/ Licencja  – niniejsza prawnie obowiązująca umowa licencyjna (End-User License Agreement) regulująca zasady dozwolonego użycia Platformy i jej Zasobów przez Użytkownika, dostępna pod adresem bazaterapii.pl/licencja;

 4. Użytkownik /Licencjobiorca – osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną i każdy inny podmiot mogący dokonywać skutecznych czynności prawnych, który przez założenie Konta uzyskał uprawnienia do korzystania z Platformy; Użytkownik może mieć status Konsumenta, Przedsiębiorcy, Przedsiębiorcy na prawach konsumenta.

 5. Konsument – Użytkownik będący osobą fizyczną posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę o dostarczenie Produktów ze Sprzedawcą lub zawarła lub zamierza Umowę o dostarczenie Produktów ze Sprzedawcą, niezwiązaną bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny).

 6. Przedsiębiorca – Użytkownik Sklepu, który nie jest Konsumentem oraz nie jest osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

 7. Przedsiębiorca na prawach konsumenta– przedsiębiorca będący osobą fizyczną, który po dniu wejścia w życie art. 1 oraz art. 55 ustawy z dnia 31 lipca 2019 r.
  o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych (od dnia 1 stycznia 2021 r.), zawiera umowę bezpośrednio związaną z jego działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niego charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawi o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych e przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (zgodnie z art. 38a ustawy
  z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta).

 8. Regulamin– Regulamin określający zasady funkcjonowania oraz korzystania przez Użytkowników z Platformy, dostępny pod adresem bazaterapii.pl/regulamin;

 9. Serwis – strona internetowa dostępna pod adresem bazaterapii.pl umożliwiająca dostęp do Platformy, a także zawierająca dokumentację Platformy, warianty subskrypcji, materiały instruktażowe oraz dane kontaktowe Dostawcy;

 10. Sklep – strona internetowa sklepu Baza Terapii, za pośrednictwem której dokonuje się  Opłaty Abonamentowej za wybraną Subskrypcję.

 11. Urządzenie – urządzenie służące do korzystania z Platformy;

 12. Polityka Prywatności – dokument informujący o zakresie zbierania danych osobowych Użytkowników oraz o zasadach przetwarzania tych danych, dostępny pod adresem bazaterapii.pl/polityka-prywatnosci;

 13. Konto – indywidualne elektroniczne konto utworzone na Platformie Baza Terapii po dokonaniu rejestracji przez Użytkownika, niezbędne do korzystania z Platformy; 

 14. Zasoby / Publikacje – elektroniczne publikacje edukacyjne udostępnione na Platformie na podstawie Umowy Licencyjnej, będące cyfrową formą utworów
  w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych w postaci pliku elektronicznego w formacie .pdf oraz .mp4 mogące zawierać interaktywne treści merytoryczne i materiały multimedialne (np. zdjęcia, filmy, nagrania audio, prezentacje multimedialne, itp.), do prowadzenia samodzielnych ćwiczeń edukacyjnych w domu lub do prowadzenia zajęć w placówkach oświatowych oraz terapeutycznych, takich jak przedszkola, szkoły, poradnie bądź gabinety.

 15. Materiały Użytkownika – treści edukacyjne (multimedia, infografiki, opracowania, ćwiczenia, pytania i inne) umieszczone na Platformie w ramach funkcjonalności udostępnionych przez Dostawcę;

 16. Opłata Abonamentowa – kwota pieniężna brutto wnoszona z góry przez Użytkownika z tytułu uzyskania dostępu do Platformy i jej Zasobów w wybranym Planie Subskrypcyjnym i okresie rozliczeniowym; tabela Opłat Abonamentowych oraz Subskrypcji dostępna jest na głównej stronie pod adresem: bazaterapii.pl

 17. Plan Subskrypcyjny / Subskrypcja – wybrany przez Użytkownika wariant dostępu do Platformy i jej Zasobów, określający zakres Publikacji oraz funkcjonalności Platformy, z których może korzystać Użytkownik, a także okres trwania dostępu;

 18. Umowa o świadczenie Usług / Umowa – umowa o świadczenie Usług zawierana pomiędzy Użytkownikiem a Dostawcą, na dostęp do Platformy i jej Zasobów oraz dostarczanie wybranych przez Użytkownika Publikacji (treści cyfrowych) na jego Urządzenie w ramach wybranego i opłaconego przez Użytkownika Planu Subskrypcyjnego;

 

§ 1

Postanowienia ogólne 

 

 1. Niniejsza Licencja zawiera warunki używania Platformy  oraz wszelkich związanych z nią dokumentacji, aktualizacji oraz ulepszeń, które zastępują lub uzupełniają Platformę i nie są dystrybuowane pod oddzielnymi licencjami.

 2. Rozpoczęcie korzystania z Platformy  poprzez zarejestrowanie się i utworzenie Konta Użytkownika jest jednoznaczne z potwierdzeniem, że Użytkownik zapoznał się z treścią Regulaminu, Umowy Licencyjnej i Polityki Prywatności, a także zaakceptował informacje oraz postanowienia w nich zawarte. Warunki te zaczynają obowiązywać z chwilą utworzenia Konta. Jeśli Użytkownik nie wyraża zgody na przyjęcie warunków niniejszej Licencji, nie jest uprawniony do używania Platformy.

 3. Akceptacja Umowy Licencyjnej przez Licencjobiorcę może nastąpić jedynie
  w całości. Nieakceptowanie któregokolwiek z warunków Umowy Licencyjnej jest równoznaczne z brakiem prawa do używania Platformy.

 4. Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania warunków Licencji.

 5. Licencja jest niewyłączna i nieprzenoszalna.

 6. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony.

 

§ 2

Prawa własności intelektualnej

 

 1. Platforma jest chroniona prawem autorskim, a Licencjodawca jest właścicielem wszelkich praw własności intelektualnej oraz majątkowych do Platformy oraz jakichkolwiek dzieł pochodnych powstałych na ich podstawie. Platforma nie narusza praw własności intelektualnej osób trzecich.

 2. Wszelkie prawa, które nie zostały udzielone wprost w niniejszej Licencji, pozostają zastrzeżone na rzecz Licencjodawcy. 

 3. Platforma jest chroniona prawem autorskim (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83 z późn. zm.), postanowieniami konwencji międzynarodowych oraz innymi prawami o ochronie prawa własności intelektualnej.

 4. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że do Platformy zostały wprowadzone zabezpieczenia techniczne, a Licencja ustaje natychmiast w przypadku, gdy Użytkownik dokona próby ich złamania, modyfikacji  lub usunięcia.

 5. Użytkownikowi zabrania się udzielania sublicencji, wynajmowania, wydzierżawienia oraz dystrybuowania w inny sposób Platformy bądź praw do użytkowania Platformy, zarówno w sposób bezpośredni jak i zdalny.

 6. Użytkownik ma prawo korzystać z zakupionych Publikacji tylko na własny użytek, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 7. Zabrania się Użytkownikowi udostępniać Publikacje lub dane do swojego Konta innym podmiotom.

 8. Użytkownikowi zabrania się usuwania zabezpieczeń, znaków towarowych oraz logotypów Licencjodawcy oraz uwag prawnych zawartych w Platformie oraz powiązanych z nim materiałach, a także usuwania, modyfikowania oraz ukrywania wszelkich identyfikacji produktu, informacji dotyczących praw autorskich oraz innych uwag dotyczących własności intelektualnej zawartych w Platformie.

 9. Użytkownikowi zabrania się modyfikacji Platformy poprzez dekompilację, deasemblację lub inżynierię wsteczną, a także wpływania na działanie Platformy przy pomocy zewnętrznych aplikacji.

 10. Zabronione jest włączanie Platformy lub jego części składowych do jakiegokolwiek innego oprogramowania, produktu lub dzieła.

 11. Użytkownik zobowiązuje się korzystać z Zasobów i Publikacji będących przedmiotem Licencji  w sposób zgodny z prawem, w szczególności zaś w sposób nienaruszający dóbr osobistych oraz praw autorskich przysługujących ich twórcom.

 12. Licencja udzielona Użytkownikowi nie obejmuje prawa do:

 1. trwałego lub czasowego zwielokrotnienia produktu w całości lub w części,
  w celu innym niż utworzenie kopii na własny użytek,

 2. wprowadzania jakichkolwiek innych zmian w części lub w całości produktu,

 3. odpłatnego rozpowszechniania produktu jakimikolwiek środkami                                i w jakiejkolwiek formie,

 4. nieodpłatnego rozpowszechniania produktu jakimikolwiek środkami
  i w jakiejkolwiek formie.

 5. drukowania w całości lub w części produktu, z wyjątkiem drukowania na użytek własny, zgodny z warunkami Licencji.

 

§ 4

 

Udzielenie Licencji i prawa Użytkownika

 

 1. Zgodnie z Licencją Użytkownik nabywa niewyłączną licencję na korzystanie
  z Platformy i jej Zasobów. 

 2. Nabycie licencji przez Użytkownika nie ogranicza w jakikolwiek sposób praw autorskich Dostawcy do Zasobów.

 3. Licencja uprawnia do korzystania z Oprogramowania wyłącznie do celów niekomercyjnych – edukacyjnych, informacyjnych lub własnych), w sposób zgodny z Regulaminem Platformy.

 4. Licencja udzielana jest na czas oznaczony w wybranym Planie Subskrypcyjnym. Po upływie okresu obowiązywania Licencji, Użytkownik traci prawo dostępu do Zasobów.

 5. Licencja jest nieograniczona terytorialnie.

 6. Licencja uprawnia Użytkownika do korzystania Platformy i jej Zasobów na dowolnym Urządzeniu, z zastrzeżeniem że Urządzenie dla prawidłowego działania Platformy musi spełniać minimalne wymagania techniczne i sprzętowe, których opis znajduje się przy wybranych Zasobach.

 1. Użytkownik przez cały okres trwania Umowy ma dostęp do pomocy technicznej ze strony Dostawcy, świadczonej w dni robocze, w godzinach od 9:00 do 16:00 mailowo na adres info@bazaterapii.pl i telefonicznie pod numerem 534 842 672.

 

§ 6 

 

Postanowienia końcowe

 

 1. Licencjodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za utratę informacji lub danych, ani za inne pośrednie lub bezpośrednie uszkodzenia (straty z powodu utraty zysku, przerwania działalności gospodarczej, utarty informacji gospodarczych lub innych szkód powstających na bazie strat materialnych), które wynikają z korzystania z oprogramowania lub z jego nieprzydatności, nawet wówczas gdy Licencjodawca był informowany o możliwości powstania takich szkód. 

 2. Odpowiedzialność Licencjodawcy, w związku z którymkolwiek z punktów Licencji w każdej sytuacji może sięgać najwyżej wysokości sumy, którą zapłacono za Platformę.

 3. Jeżeli jakiekolwiek postanowienie Licencji zostanie uznane za nieważne lub niemożliwe do wyegzekwowania w świetle prawa właściwego, pozostaje to bez wpływu na ważność pozostałych postanowień Licencji, a strony powinny negocjować w dobrej wierze w celu zastąpienia takiego nieważnego postanowienia innym zgodnym z uprzednią intencją stron tak dalece, jak prawo na to zezwala.

 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie stosuje się odpowiednio przepisy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz przepisy Kodeksu Cywilnego.

 5. Umowa nie wymaga podpisów stron wiążących. 

 6. Umowa licencyjna jest nieodłączną częścią Platformy. 

 7. Zamówienie i użytkowanie Platformy jest jednoznaczne z akceptacją treści niniejszej Licencji w całości.

 8. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

Przewiń na górę