Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 

BAZA TERAPII

Niniejszy dokument powstał w trosce o ochronę Twoich praw. Znajdziesz w nim informacje na temat sposobu wykupienia subskrypcji, formy płatności, warunków zawarcia umowy, jak również informację o procedurze odstąpienia od umowy zakupionych u  nas produktów elektronicznych.

Pamiętaj, proszę, że postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu ograniczać ani wyłączać żadnych praw konsumentów przysługujących Ci na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa. Wszelkie potencjalne wątpliwości będą interpretowane na korzyść konsumenta.

Definicje

Na potrzeby niniejszego Regulaminu, poniżej wskazane pojęcia mają następujące znaczenie:

 1. Baza Terapii/ Dostawca/ Administrator – właściciel platformy edukacyjnej Baza Terapii i dostawca treści na niej dostępnych – KAPPRO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie ul. Bohdana Dobrzańskiego 3, 20-262 Lublin, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 932758, posiadającą NIP 9462711496, REGON 520455040, kapitał zakładowy 5.000 złotych reprezentowaną przez Prezesa Zarządu Adriana Kaproń; adres e-mail: info@bazaterapii.pl ; telefon: +48 534 842 672
 2. Platforma Baza Terapii/ Platforma – platforma edukacyjna dostępna online za pomocą sieci internetowej pod adresem bazaterapii.pl, umożliwiająca Użytkownikom korzystanie z publikacji edukacyjnych i funkcjonalności opracowanych przez Dostawcę (dalej “Zasoby” lub “Publikacje”);
 3. Użytkownik – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność prawną mająca odpowiednio miejsce zamieszkania lub siedzibę na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, i każdy inny podmiot mogący dokonywać skutecznych czynności prawnych, który przez założenie Konta uzyskał uprawnienia do korzystania z platformy bazaterapii.pl; Użytkownik może mieć status Konsumenta, Przedsiębiorcy, Przedsiębiorcy na prawach konsumenta.
 4. Konsument – Użytkownik będący osobą fizyczną posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę o dostarczenie Produktów ze Sprzedawcą lub zawarła lub zamierza Umowę o dostarczenie Produktów ze Sprzedawcą, niezwiązaną bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny).
 5. Przedsiębiorca – Użytkownik Sklepu, który nie jest Konsumentem oraz nie jest osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 6. Przedsiębiorca na prawach konsumenta– przedsiębiorca będący osobą fizyczną, który po dniu wejścia w życie art. 1 oraz art. 55 ustawy z dnia 31 lipca 2019 r.
  o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych (od dnia 1 stycznia 2021 r.), zawiera umowę bezpośrednio związaną z jego działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niego charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawi o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych e przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (zgodnie z art. 38a ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta).
 7. Kodeks cywilny – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r.,
 8. Regulamin– niniejszy regulamin Sklepu Internetowego;
 9. Serwis – strona internetowa dostępna pod adresem bazaterapii.pl umożliwiająca dostęp do Platformy bazaterapii.pl, a także zawierająca dokumentację Platformy, warianty subskrypcji, materiały instruktażowe oraz dane kontaktowe Dostawcy;
 10. Sklep – strona internetowa sklepu Baza Terapii, za pośrednictwem której dokonuje się  Opłaty Abonamentowej za wybraną Subskrypcję.
 11. Newsletter – Usługa Elektroniczna polegająca na przesyłaniu wiadomości                  w formacie html pocztą elektroniczną zawierających m.in. informacje handlowe jak również inne informacje związane z działalnością Dostawcy;
 12. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta;
 13. Umowa Licencyjna / EULA – umowa licencyjna (End-User License Agreement) regulująca zasady dozwolonego użycia platformy bazaterapii.pl i jej Zasobów przez Użytkownika, dostępna pod adresem bazaterapii.pl/licencja;
 14. Polityka Prywatności – dokument informujący o zakresie zbierania danych osobowych Użytkowników oraz o zasadach przetwarzania tych danych, dostępny pod adresem bazaterapii.pl/polityka-prywatnosci;
 15. Konto – indywidualne elektroniczne konto utworzone na Platformie Baza Terapii po dokonaniu rejestracji przez Użytkownika, niezbędne do korzystania z Platformy; 
 16. Urządzenie – urządzenie służące do korzystania z Platformy;
 17. Okres Rozliczeniowy – okres, na jaki, Użytkownik uzyskuje Dostęp Cykliczny do Serwisu, z tytułu dokonania jednej Płatności Cyklicznej, tj. 30 (trzydzieści) następujących po sobie dni kalendarzowych.
 18. Operator płatności – PayPro S.A. ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, NIP 779-236-98-87, REGON 301345068, Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nrr KRS 0000347935, wysokość kapitału zakładowego: 5 476 300,00 zł, opłacony w całości
 19. Płatność Cykliczna – płatność za kolejne Okresy Rozliczeniowe realizowana poprzez obciążenie Karty płatniczej na podstawie zgody udzielonej przez Użytkownika do czasu wyrażenia przez niego rezygnacji.
 20. Zasoby / Publikacje – elektroniczne publikacje edukacyjne udostępnione na Platformie na podstawie Umowy Licencyjnej, będące cyfrową formą utworów
  w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych w postaci pliku elektronicznego w formacie .pdf oraz .mp4 mogące zawierać interaktywne treści merytoryczne i materiały multimedialne (np. zdjęcia, filmy, nagrania audio, prezentacje multimedialne, itp.), do prowadzenia samodzielnych ćwiczeń edukacyjnych w domu lub do prowadzenia zajęć w placówkach oświatowych oraz terapeutycznych, takich jak przedszkola, szkoły, poradnie bądź gabinety.
 21. Materiały Użytkownika – treści edukacyjne (multimedia, infografiki, opracowania, ćwiczenia, pytania i inne) umieszczone na Platformie w ramach funkcjonalności udostępnionych przez Dostawcę;
 22. Opłata Abonamentowa – kwota pieniężna brutto wnoszona z góry przez Użytkownika z tytułu uzyskania dostępu do Platformy i jej Zasobów w wybranym Planie Subskrypcyjnym i okresie rozliczeniowym; tabela Opłat Abonamentowych oraz Subskrypcji dostępna jest na głównej stronie pod adresem: pl
 23. Plan Subskrypcyjny / Subskrypcja – wybrany przez Użytkownika wariant dostępu do Platformy i jej Zasobów, określający zakres Publikacji oraz funkcjonalności Platformy, z których może korzystać Użytkownik, a także okres trwania dostępu;
 24. Umowa o świadczenie Usług / Umowa – umowa o świadczenie Usług zawierana pomiędzy Użytkownikiem a Dostawcą, na dostęp do Platformy i jej Zasobów oraz dostarczanie wybranych przez Użytkownika Publikacji (treści cyfrowych) na jego Urządzenie w ramach wybranego i opłaconego przez Użytkownika Planu Subskrypcyjnego;
 • 1

Postanowienia ogólne

 1. Regulamin w aktualnej wersji obowiązuje od dnia 1.03.2022r.
 2. Regulamin określa warunki korzystania przez Użytkowników z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Dostawcę oraz korzystanie z Publikacji za pomocą serwisu internetowego dostępnego pod adresem www.bazaterapii.pl
 3. Serwis kierowany jest do wszystkich Użytkowników korzystających z sieci internetowych i ma zasięg międzynarodowy.
 4. Niniejszy dokument jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ust. 3 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r.  Regulamin, poza wysłaniem go drogą elektroniczną na adres e–mail wskazany przez Użytkownika podczas rejestracji w Serwisie, dostępny jest do wglądu w aktualnej wersji pod adresem bazaterapii.pl/regulamin. Użytkownik ma możliwość odczytu, ściągnięcia Regulaminu na swoje urządzenie oraz dokonania jego wydruku.
 5. Regulamin jest integralną częścią Umowy o świadczenie Usług zawieranej z Użytkownikiem.
 6. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty                w rozumieniu Kodeksu cywilnego, lecz są zaproszeniem do zawarcia Umowy o świadczenie Usług.
 7. Wszelkie prawa do Serwisu są zastrzeżone. Powyższe odnosi się między innymi do zamieszczonych w Serwisie elementów tekstowych, graficznych, układów elementów, formularzy. Korzystanie przez Użytkowników z Serwisu nie powoduje nabycia jakichkolwiek praw do Serwisu. Korzystanie z Serwisu dozwolone jest jedynie w zakresie „dozwolonego użytku” określonego w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r.  o prawie autorskim i prawach pokrewnych  (Dz. U. Nr 24, poz. 83, z późn. zm.), ustawie z dnia 27 lipca 2001 r.  o ochronie baz danych  (Dz. U. Nr 128, poz. 1402, z późn. zm.) oraz ustawie z dnia 16 kwietnia 1993 roku  o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji  (Dz.U. z 1993 r., Nr 47, poz. 211, z późn. zm.).
 8. Publikacje stanowią treść cyfrową w rozumieniu art. 38 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827 z późn. zm.).
 9. Rozpoczęcie korzystania z Platformy poprzez zarejestrowanie się i utworzenie Konta Użytkownika jest jednoznaczne z potwierdzeniem, że Użytkownik zapoznał się z treścią Regulaminu, Umowy Licencyjnej i Polityki Prywatności, a także zaakceptował informacje oraz postanowienia w nich zawarte.
 10. Usługa Elektroniczna Newsletter polega na okresowym przesyłaniu na podany przez Użytkownika adres e-mail informacji od Dostawcy, w tym informacji handlowych oraz treści marketingowych. Korzystanie z Usługi Newsletter jest dobrowolne. Zawarcie umowy na świadczenie Usługi Elektronicznej Newsletter następuje w chwili przyciśnięcia „Zapisz się” po uprzednim wskazaniu adresu e-mail i akceptacji Regulaminu. Usługa Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Użytkownik uprawniony jest do rezygnacji z Usługi w każdym czasie poprzez oznaczenie w otrzymanej od Dostawcy wiadomości pola rezygnacji subskrypcji Newslettera lub przesyłając informację Dostawcy o chęci rezygnacji na przykład za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail info@bazaterapii.pl. 
 11. Dostawca ma prawo do organizowania okazjonalnych konkursów i promocji, których warunki każdorazowo zostaną podane na stronie internetowej Sklepu.
 • 2

Procedura zawarcia Umowy o świadczenie Usług

– Rejestracja i utworzenie Kont

 1. Warunkiem uzyskania dostępu do serwisu oraz wszystkich materiałów na nim zamieszczonych jest utworzenie konta, poprzez podanie danych pozwalających na jego poprawną identyfikację oraz uiszczenie opłaty abonamentowej.
 2. W celu rejestracji Konta w Serwisie wymagane jest wskazanie przez Użytkownika wszystkich wymaganych danych.
 3. W przypadku Użytkownika, który nie ukończył 16 roku życia, zgodę na założenie jego konta, w tym zaakceptowanie niniejszego Regulaminu, Umowy Licencyjnej, Polityki Prywatności oraz zgód wymaganych w trakcie tworzenia Konta musi wyrazić opiekun prawny Użytkownika.
 4. Utworzenie Konta dokonywane jest poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie https://bazaterapii.pl/wp-login.php?action=register i postępowanie zgodnie ze wskazówkami podawanymi Użytkownikowi na kolejnych etapach procedury zakładania Konta. Do zakończenia procesu rejestracji konieczna jest aktywacja za pomocą linku przesłanego na wskazany adres e-mail.
 5. Formularz rejestracyjny umożliwia założenie konta. 
 6. Użytkownik zobowiązany jest do utrzymania w tajemnicy danych dostępowych (loginu i hasła) do swojego Konta na Platformie. Użytkownik ponosi całkowitą odpowiedzialność za skutki udostępnienia osobom trzecim swoich danych dostępowych do Konta.
 7. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych lub nieaktualnych danych osobowych.
 8. Dostawca zastrzega sobie prawo do zablokowania Konta jeżeli Użytkownik naruszy postanowienia Regulaminu lub przepisy prawa powszechnie obowiązującego. Działanie niezgodne z regulacjami, o których mowa w zdaniu poprzednim rodzi odpowiedzialność po stronie Użytkownika i obowiązek naprawienia szkody na zasadach ogólnych.
 9. Konto Użytkownika, które jest zablokowane przez okres co najmniej 6 miesięcy będzie usuwane.
 10. Usunięcie Konta Użytkownika wiąże się z utratą dostępu do wszystkich bezpłatnych i płatnych funkcjonalności Platformy.
 • 3

 Procedura zawarcia Umowy o świadczenie Usług 

– Zasady zakupu dostępu do Platformy

 1. Złożenie zamówienia na Subskrypcję następuje przez wybranie przez Użytkownika odpowiedniego Planu Subskrypcyjnego i postępowanie zgodnie ze wskazówkami podawanymi Użytkownikowi na każdym etapie procedury składania zamówienia. Użytkownik w trakcie składania zamówienia zostanie przekierowany do Sklepu, w którym będzie mógł sfinalizować zakup wybranej Subskrypcji.
 2. Subskrypcje odnawialne na okres 1 miesiąca jest umową zawartą na czas nieokreślony z możliwością ich wypowiedzenia w każdym czasie ze skutkiem na koniec bieżącego okresu rozliczeniowego. Okresem rozliczeniowym jest jeden miesiąc liczony jako 30 kolejnych dni kalendarzowych – w przypadku subskrypcji miesięcznej.
 3. Subskrypcja jednorazowa na okres 12 miesięcy jest umową zawieraną na czas określony i kończy się wraz z ostatnim dniem okresu na jaki została zawarta.
 4. Zamówienia za pośrednictwem Serwisu można składać przez cały rok, 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.  
 5. Ceny Subskrypcji podane w Serwisie oraz w Sklepie są cenami brutto wyrażonymi w złotych polskich (zawierają kwotę podatku VAT). 
 6. Zakup subskrypcji może polegać bądź to na dodaniu odpowiedniego produktu do koszyka oraz następnie jego opłacenie w formie przelewu elektronicznego, lub przelewu tradycyjnego (Subskrypcja jednorazowa), bądź przez uruchomienie płatności cyklicznej.
 7. W formularzu zamówienia Planu Subskrypcyjnego konieczne jest podanie danych niezbędnych do realizacji zamówienia. Dane te to: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu oraz dane niezbędne do wystawienia faktury.
 8. Po dodaniu produktów do koszyka Użytkownik ma możliwość weryfikacji dodanych do koszyka produktów, w tym ich ewentualnego usunięcia lub dokonania zmiany. Na tym etapie Użytkownik może powrócić do dokonywania dalszych zakupów lub przejść do opłacenia zamówienia, klikając odpowiednie przyciski.
 9. Po przejściu do opłacania Użytkownik zostaje przekierowany do ekranu logowania lub Rejestracji, chyba że Użytkownik jest już zalogowany.
 10. Po dokonaniu wyboru sposobu płatności i poinformowaniu Użytkownika o łącznej kwocie zamówienia brutto Użytkownik skła da zamówienie, klikając przycisk opatrzony słowami „Kupuję i płacę” lub innym równoważnym sformułowaniem.
 11. W trakcie składania zamówienia wymagane jest wyrażenie zgody przez Użytkownika na dostarczenie treści cyfrowych przed upływem terminu odstąpienia od umowy zawartej na odległość w okolicznościach powodujących utratę prawa odstąpienia od umowy.
 12. W przypadku wyboru Płatności Cyklicznej, Użytkownik dodaje kartę płatniczą, która jest przypisana do danego konta, jednocześnie wyraża zgodę na obciążenie rachunku bankowego w sposób cykliczny. Tym samym użytkownik do czasu rezygnacji upoważnia Bazę Terapii do pobrania Płatności Cyklicznej za kolejne okresy, aż do odwołania.
 13. Użytkownik może dokonać rezygnacji z Dostępu Cyklicznego w każdym momencie ze skutkiem na koniec trwającego Okresu Rozliczeniowego, korzystając ze swojego Konta Użytkownika. W przypadku rezygnacji z Dostępu Cyklicznego, oznaczającego jednoczesne cofnięcie zgody na realizację przyszłych Płatności Cyklicznych, Użytkownik otrzyma możliwość dokonania nowego wyboru sposobu dostępu do Serwisu na swoim Koncie Użytkownika po zakończeniu Okresu Rozliczeniowego, w którym zrezygnował z Płatności Cyklicznych.
 14. W razie braku środków na karcie płatniczej podanej przez Użytkownika lub wystąpienia innej przyczyny uniemożliwiającej pobranie płatności za kolejny Okres Rozliczeniowy, Baza Terapii dokona dwukrotnej próby pobrania środków z karty w odstępie 2 kolejnych dni. Do czasu zapłaty użytkowanie Serwisu jest zawieszone. Użytkownik traci dostęp do Serwisu z chwilą 3 nieudanej próby pobrania środków – co jest jednoznaczne z wypowiedzeniem umowy.
 15. Każdorazowo w przypadku wybrania płatności Cyklicznej, Użytkownik otrzyma informację na 5 dni przed końcem Okresu Rozliczeniowego o wygasającej Subskrypcji oraz przysługujących mu prawach.
 16. W zakresie nieuregulowanym niniejszym Regulaminem, realizacja Płatności Cyklicznych przez Operatora Płatności odbywa się na podstawie regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną przez Operatora Płatności.
 17. Po wyborze sposobu płatności za zamawianą Subskrypcję, Użytkownik może zostać przekierowany poza Serwis w celu dokonania płatności.
 18. Użytkownik uzyskuje dostęp do Zasobów po otrzymaniu przez Dostawcę od podmiotu realizującego płatność potwierdzenia dokonania pełnej płatności.
 19. Z chwilą skutecznego dokonania płatności między Użytkownikiem a Dostawcą zawarta zostaje Umowa o świadczenie Usług w postaci dostępu do wybranego przez Użytkownika Panelu Subskrypcyjnego. 
 20. Umowa o świadczenie Usług, której treścią jest czasowy dostęp do Zasobów, zawierana jest na okres, na który Dostawca udziela Użytkownikowi dostępu do Zasobów, zgodnie z warunkami opisanymi w danym wariancie Subskrypcji. Po upłynięciu tego czasu Umowa wygasa samoistnie.
 • 4

Zasady korzystania z Platformy

 1. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Platformy zgodnie z prawem obowiązującym na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz Regulaminem,
  w szczególności zobowiązuje się do niepodejmowania jakichkolwiek działań na szkodę Dostawcy Platformy oraz innych Użytkowników, w tym prób przejęcia Konta Użytkownika.
 2. Użytkownik nie ma prawa korzystania z Konta innej osoby lub instytucji.
 3. Prawa i obowiązki Użytkownika nie mogą być przeniesione na osobę trzecią.
 4. Dostawca zastrzega sobie prawo do jednostronnego decydowania o zawartości Platformy, w tym blokowania lub usuwania zamieszczanych na Platformie Zasobów lub treści, szczególnie w przypadku naruszenia Regulaminu lub przepisów prawa powszechnie obowiązującego.
 5. Użytkownik obowiązany jest do korzystania ze Sklepu, w tym z Platformy, w sposób zgodny z przepisami obowiązującego prawa, postanowieniami Regulaminu, a także przyjętymi w danym zakresie zwyczajami i zasadami współżycia społecznego oraz dobrymi obyczajami.
 6. Użytkownika obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 7. Korzystanie z Zasobów Platformy odbywa się na zasadzie udostępnienia Użytkownikowi za pośrednictwem sieci Internet plików zawierających wybrane przez Użytkownika Publikacje. Transmisja odbywa się na urządzenie, z którego korzysta Użytkownik.
 8. Korzystanie z Platformy, możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez Urządzenie oraz system teleinformatyczny, z którego korzysta Użytkownik minimalnych wymagań technicznych i sprzętowych, których opis znajduje się przy wybranych Zasobach. 
 9. Dostawca zapewnia zdalną pomoc techniczną polegającą na udzielaniu odpowiedzi na pytania przekazywane pocztą elektroniczną lub telefonicznie na adres e-mail
  i numer telefonu podane do kontaktu. Odpowiedzi są udzielane na pytania związane ściśle z używaniem Platformy. 
 10. Dostawca nie świadczy na rzecz Użytkownika jakiejkolwiek dodatkowej pomocy przy korzystaniu z Platformy. 
 11. Dostawca zastrzega sobie możliwość czasowego zawieszenia dostępu do Platformy w celach dokonania prac utrzymaniowych, rozwojowych i modernizacyjnych.
 • 5

 Licencja

 1. Platforma i jej Zasoby są chronione prawem autorskim, a Dostawca jest właścicielem wszelkich praw własności intelektualnej oraz majątkowych do Platformy oraz jakichkolwiek dzieł pochodnych powstałych na ich podstawie.
 2. Nazwa Serwisu, Platformy Baza Terapii, ich koncepcja, wygląd graficzny oraz bazy danych są własnością Dostawcy i podlegają ochronie prawnej.
 3. Zasady dozwolonego użycia Platformy opisane są w dokumencie Umowa licencyjna użytkownika końcowego oraz warunki świadczenia usług (EULA) dostępna pod adresem bazaterapii.pl/licencja.
 • 6

Odpowiedzialność Dostawcy

 1. Dostawca jako właściciel i administrator Platformy dołoży wszelkich starań, aby Platforma, oraz wszystkie usługi udostępniane za jej pośrednictwem działały
  w sposób ciągły i bez jakichkolwiek zakłóceń.
 2. W przypadku wystąpienia usterki, Dostawca zobowiązuje się do jej usunięcia w nieprzekraczalnym terminie 24 godzin. 
 3. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres email wskazany przez Użytkownika oraz za usuwanie i blokowanie e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na Urządzeniu Użytkownika.
 4. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu Platformy, w szczególności wywołane siłą wyższą, awarią sprzętu (w tym serwerów) lub wadliwym oprogramowaniem.
 5. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za wady, usterki i nieprawidłowości związane z korzystaniem z Platformy wynikające z nieprawidłowego funkcjonowania przeglądarki internetowej lub łączy telekomunikacyjnych po stronie Użytkownika.
 6. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za czasową niedostępność Platformy,
  w szczególności wynikającą z dokonywania zmian i ulepszeń Platformy, trwającą krócej niż 24 godziny. O przerwach technicznych i czasie ich trwania Użytkownicy zostaną powiadomieni na głównej stronie Platformy. W przypadku przerwy technicznej trwającej dłużej, niż 24 godziny, Plan subskrypcyjny użytkowników zostanie wydłużony o czas niezbędny na przywrócenie funkcjonalności Serwisu.
 7. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek działania Użytkownika, ani szkody z nich wynikające.

Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników przekazanych w związku z korzystaniem z Platformy jest Dostawca.
 2. Administrator przetwarza dane osobowe w celu świadczenia Usług.
 3. Podanie danych osobowych przez Użytkownika w trakcie korzystania z Usług jest dobrowolne, ale niezbędne do korzystania z nich. Klient nie jest uprawniony do podawania jako swoich danych osobowych podmiotów trzecich.
 4. Użytkownik ma prawo wglądu do dotyczących go danych osobowych, a także żądania poprawienia ich.
 5. Rozszerzone informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz sposobów wykorzystywania plików cookies zostały zawarte w Polityce Prywatności dostępnej pod adresem bazaterapii.pl/polityka-prywatnosci
 6. Korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną może się wiązać
  z zagrożeniem pozyskania oraz modyfikowania danych Użytkowników przez osoby nieuprawnione. Aby temu zapobiec, Użytkownicy powinni stosować odpowiednie środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia, w szczególności programy antywirusowe, bezpieczną skrzynkę poczty elektronicznej oraz inne chroniące bezpieczeństwo korzystających z publicznej sieci Internet.
 7. Dostawca informuję, że nigdy nie zwraca się do Użytkownika z prośbą o udostępnienie mu hasła do Serwisu w jakiejkolwiek formie.
 • 8

Odstąpienie od Umowy 

 1. Jeśli w toku zakupu Produktu Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta wyraził zgodę na wykonanie Umowy i dostarczenie mu treści cyfrowej- Publikacji, przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, traci on prawo do odstąpienia od umowy zawartej z Dostawcą (zgodnie z art. 38 pkt 13 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta).
 2. W sytuacji gdy nie występują okoliczności wskazane powyżej, Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta ma prawo odstąpić od umowy na warunkach wskazanych poniżej.
 3. Odstąpienie od umowy następuje poprzez poinformowanie Dostawcy o swojej decyzji poprzez złożenie oświadczenia. Takie oświadczenie może zostać wysłane pocztą tradycyjną lub pocztą elektroniczną.
 4. Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy udostępnionego jako załącznik do niniejszego Regulaminu. Skorzystanie z formularza jest jednak tylko zaleceniem, a jego niewykorzystanie w procesie odstąpienia od umowy nie stanowi o nieważności odstąpienia.
 5. Celem zachowania terminu odstąpienia od umowy wystarczające jest, aby Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem wskazanego terminu odstąpienia od umowy.
 6. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta wszystkie otrzymane od niego płatności.
 7. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę na prawach konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta wyraźnie wskazał na inne rozwiązanie.
 8. Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta nie poniesie żadnych opłat w związku z formą zwrotu płatności.
 • 9

Postępowanie reklamacyjne 

 1. Obowiązkiem Dostawcy jest dostarczenie Użytkownikowi produktu wolnego od wad.
 2. Dostawca ponosi odpowiedzialność względem Użytkownika, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną.
 3. W przypadku kiedy Użytkownik stwierdzi wadę produktu, powinien poinformować o tym fakcie Dostawcę, określając jednocześnie swoje roszczenie związane ze stwierdzoną wadą lub składając oświadczenie stosownej treści.
 4. W celu złożenia reklamacji Kupujący może skorzystać z formularza reklamacyjnego dostępnego w niniejszym Regulaminie jako załącznik. Kupujący może kontaktować się ze Sprzedawcą zarówno za pośrednictwem poczty tradycyjnej, jak i poczty elektronicznej, przy czym preferowana jest forma elektroniczna.
 5. Szczegóły dotyczące rękojmi Dostawcy za wady regulują przepisy Kodeksu cywilnego.
 6. O rozpatrzeniu reklamacji i jej wyniku Sprzedający powiadomi Klienta
  w wiadomości wysłanej na adres poczty elektronicznej lub korespondencyjny, podany przez Klienta w reklamacji, w terminie do 14 dni.
 7. Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji następujących informacji:
 8. okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, 
 9. rodzaju i daty wystąpienia wady, 
 10. żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy,
 11. danych kontaktowych składającego reklamację.
 12. Podanie wskazanych wyżej informacji i okoliczności ułatwi sposób procesowania reklamacji. Informacje te mają jednak formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
 13. W przypadku otrzymania niekompletnej reklamacji Dostawca wezwie Użytkownika do jej uzupełnienia pod rygorem pozostawienia reklamacji bez rozpoznania.
 14. Więcej informacji na temat praw Użytkownika można znaleźć na stronie Urzędu Ochrony Prawa Konkurencji i Konsumenta – https://prawakonsumenta.uokik.gov.pl.
 • 10

Możliwość skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur

 1. Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013         z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich (Urz.UE.L 2013 Nr 165, str. 1) Konsument ma możliwość złożenia skargi za pośrednictwem platformy ODR pod adresem https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show.
 2. Platforma ODR to platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym, która stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
 3. Konsument posiada możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, na przykład poprzez złożenie wniosku o rozstrzygnięcie sporu do stałego polubownego sądu konsumenckiego lub złożenie wniosku w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej.
 • 11

Postanowienia końcowe

 1. Dostawca zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany postanowień Regulaminu w każdym czasie. Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują z chwilą opublikowania ich na stronie bazaterapii.pl/regulamin.
 2. Regulamin i zawarta na jego podstawie Umowa Licencyjna EULA podlegają prawu polskiemu.
 3. W sprawach nieuregulowanych  w Regulaminie zastosowanie znajdują zapisy EULA oraz przepisy prawa polskiego, w szczególności  ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o ochronie danych osobowych, kodeksu cywilnego, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a także innych odpowiednich regulacji prawnych. Wszelkie spory powstałe w związku z funkcjonowaniem Platformy rozstrzygać będzie Sąd Powszechny miejscowo właściwy dla siedziby Dostawcy.
 4. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie wykluczają podjęcia kroków prawnych przewidzianych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa w stosunku do osób naruszających warunki licencji oraz prawa autorskie.
 5. Postanowienia Regulaminu nie wyłączają możliwości powoływania się przez Użytkowników na bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa regulujące ochronę praw konsumentów.
 6. Umowy o świadczenie Usług zawierane są w języku polskim.
 7. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się Regulamin obowiązujący w dacie zawarcia Umowy.
 8. Dostawca uprawniony jest do zmiany Regulaminu w następujących przypadkach (katalog otwarty):
  1. konieczność zmiany Regulaminu z uwagi na zmianę przepisów prawa wpływającą na jego treść;
  2. konieczności dostosowania Regulaminu do nakazów, orzeczeń, postanowień lub wytycznych wydanych przez odpowiedni organ;
  3. zmiany sposobu świadczenia usług drogą elektroniczną spowodowanej przyczynami technicznymi;
  4. zmiany zakresu lub zasad świadczenia usług świadczonych drogą elektroniczną poprzez wprowadzenie nowych, zmianę lub wycofanie dotychczasowych funkcjonalności lub usług oferowanych Użytkownikom;
  5. konieczność usunięcia niejasności, błędów lub omyłek pisarskich, które pojawiły się w Regulaminie;
  6. zmiany danych identyfikujących Dostawcę, w tym danych teleadresowych;
  7. zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu;
  8. przeciwdziałanie nadużyciom;
  9. zmiana warunków korzystania ze Sklepu Internetowego, mająca na celu poprawę obsługi Użytkowników.
Przewiń na górę